Satış ve Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Konu

İşbu Özel Entegratör Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), a) KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“KoçSistem”) ile b) internet sitesine üye olan ve bu Sözleşme’yi onaylayan kullanıcı (“Şirket”) arasında akdedilmiştir.KoçSistem, 509 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (“GİB”) Özel Entegratör izni almıştır.

KoçSistem, 509 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Özel Entegratör izni almıştır. Bu kapsamda KoçSistem tarafından Şirket’e sunulacak, Ekler’de detaylı açıklaması mevcut olan Özel Entegratör Hizmeti (“Hizmetler”) ve bu hizmete yönelik olarak; tarafların yükümlülükleri, sözleşmenin bedeli, süresi, feshi, devri, çalışma yöntemi, mücbir sebep, tebligatlar, cari hesap ilişkisi, gizlilik, uyuşmazlıkların çözümü gibi hususları başlangıçta belirleyerek taahhüt altına almaktır. Sonradan ortaya çıkabilecek sorunların halli için tarafların ek sözleşme yapılmasını talep etme hakları saklıdır.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site üzerinden erişilen https://ecozumler.kocsistem.com.tr/ (“Platform”)’da yer alan Hizmetler’in Ek-1’de yer alan şartlar doğrultusunda Şirket’e sunulmasına ve Şirket’in Platform’dan faydalanmasına olanak verir. Hizmetler kuralları ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve e-SMM alt ürünlerinden oluşur, genel amacı bu ürünler tarafından oluşturulan elektronik belgelerin GİB standartları dahilinde dolaşımına, görüntülenmesine, tasniflenmesine ve saklanmasına bulut ortamında olanak sağlamaktır.

Madde 2. Kullanım Koşulları

Platform’da sunulan Hizmetler’i (Ek-1) satın almak için üye olmanız halinde hizmetlerimizin tabi olduğu işbu Sözleşme ve eklerini, satış koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Kişisel bilgilerinizi toplama, kullanma, paylaşma ve muhafaza etme metotlarını içeren Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimiz’de yine bu Sözleşme’nin bir parçası olup, Platform’u kullanarak Sözleşme’yi kabul etmeniz durumunda, kişisel verilerinizin belirtilmiş olan amaçlar çerçevesinde işlenmesine de kabul etmiş sayılırsınız.

Şayet, işbu Sözleşmeyi ya da Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimizi kabul etmiyorsanız, “Giriş Yapın”, “Üye Olun” veya benzeri ifadeleri tıklamayınız ve hizmetimize erişim sağlamayınız ya da hizmetimizi kullanmayınız.

Platform üzerinden Hizmetleri kullanabilmek ve/veya satın alabilmek için https://ecozumler.kocsistem.com.tr/register?returnUrl=%2Ftıklanarak gerekli üyelik bilgileri girilmeli ve zorunlu sözleşmeler, satış koşulları ve aydınlatma metinleri onaylanmalıdır.

Madde 3. Faturalama, Ödeme Koşulları ve Faiz

3.1 KoçSistem ücretlerine, sözleşme tarihinde yürürlükte olan KDV, diğer vergi, resim ve harçlar dahildir. Bunlar değiştiğinde veya yenileri eklendiğinde Şirket'e ayrıca fatura edilir veya faturalara eklenir.  Ö

Ödeme şartlarına ilişkin detaylı hükümler Ek-2 ve satış koşullarında yer almakta olup, sipariş verilmek istenen hizmetin “Ürün Detayı” kısmına tıklanarak ürün bilgisi, fiyat, ödeme seçenekleri, teslim ve benzeri bilgilerin yer aldığı ürün bilgisi ekranına ulaşabilir.

3.2 Hizmet bedellerine ilişkin faturalama, hizmet sözleşmesi onaylandığı günden itibaren başlatılır. Hizmet faturaları verilen kontör siparişine istinaden, sipariş tarihinde düzenlenir. Hizmetin süresinden önce Şirket tarafından sona erdirilmesi veya KoçSistem tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde peşin ödenen bedeller veya kullanılmamış kontörlere karşılık gelen tutarlar Şirket’e iade edilmez.

3.3 Sözleşme süresinden önce kontörlerin tükenmesi durumunda Şirketin tekrar kontör siparişi vermesi ve verdiği siparişe istinaden düzenlenecek faturayı kredi kartı ile çevrimiçi bir şekilde ödemesi gerekir, aksi takdirde KoçSistem’in hizmeti askıya alma ya da tamamen durdurma hakkı haizdir.

3.4 KoçSistem, işbu Sözleşme kapsamındaki faturalarını GİB tarafından yayınlanan “Temel Fatura Senaryosu” uyarınca kesecektir. Bu senaryo gereği, faturanın Şirket’ye kayıtlı ve güvenli bir biçimde ulaştırılması ile fatura gönderimi tamamlanmaktadır.

3.5 Belirtilen tutarlarda düzenlenecek faturalar, ödemelerin kredi kartından çevrimiçi bir şekilde geçerli olarak tahsil edilmesinin hemen ardından düzenlenecektir. Bahse konu ödeme süreleri ve vadeler Şirket için kesin ve bağlayıcı olup, bu yükümlülüğe aykırılık, işbu Sözleşme’nin maddi ihlali olarak kabul edilecektir. Şirket’in ilgili dönem faturasını ödemede gecikmesi ve/veya kısmi ödeme yapması halinde KoçSistem’in hizmetlerini askıya alma hakkı haizdir.

3.6 GİB veya başka bir ilgili idari kurum tarafından Sözleşme süresi içerisinde yeni vergi, resim, harç veya benzeri mali yükümlülüklerin getirilmesi halinde, bu maliyetler ya da değişiklikler Şirket’e kesilecek faturaya yansıtılacaktır.

3.7. Sözleşme bedeli her yılın Ocak ayı itibari ile (31 Aralık-1 Ocak) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı yıllık Tüfe oranı nispetinde arttırılacaktır.

Madde 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1.KoçSistem, Platform’u Şirket tarafından talep edilen paket kapsamına (EK-2) uygun olarak, ilgili satış koşullarında belirlenen paket ücretlerin ödenmesi karşılığında işbu Sözleşme ve ekleri, satış koşulları ile Aydınlatma Metni doğrultusunda Şirket’e kullandııracaktır.

4.2. Şirket, işbu Sözleşme’yi imzalayarak satış koşullarında yer alan şartları da kabul etmiş sayılmaktadır.

4.3. Şirket, Platform’a üye olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından veya Platform’dan faydalanılamamasından KoçSistem sorumlu değildir.

4.4. Şirket, KoçSistem tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Şirket’in söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, çalışanlarının ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan KoçSistem’in sorumlu olmayacağını kabul eder. Şirket, Platform’a erişimine izin verdiği Şirket görevlilerinin Platform üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur.

4.5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi ya da feshedilmesi halinde Şirket’in kullanıcı bilgileri iptal edilip keyfiyet GİB’e bildirilecektir. Fesih ya da sona erme halinde Şirket’in bütün güncel verileri ile depolanan verileri, Özel Entegrasyon mevzuatı ve ilgili kılavuzlar uyarınca öngörüldüğü şekilde ve sürede Şirket’e iade edilecektir.

4.6. KoçSistem yalnızca Platform’a ilişkin altyapıyı sağlamakta olup, Platform’da oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, Platform’da oluşturulan belgelerin veya Platform’a yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Platform’da oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın çalışanlara belge gönderilmesi, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile Platform’un kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Şirket’e aittir. Platform’un işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Şirket’in Platform’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

4.7. KoçSistem tarafından Platform’un iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.8. KoçSistem, Şirket’in bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Platform ve kendisinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.9. Sitede, Platform’da virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Şirket’in kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması Şirket’in sorumluluğundadır.

4.10.Şirket, Platform’dan faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile KoçSistem tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder.

4.11. KoçSistem Platform’da değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Platform’a yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

4.12. Platform’un kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Şirket’e aittir. KoçSistem, Şirket’in veya çalışanların Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde Şirket, Çalışanlar ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Şirket’in ve/veya çalışanların eylemlerinden kaynaklanan zararlar ilk talepte ödenmek üzere Şirket’e rücu edilecektir.

4.13. Şirket’in makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışması yasaktır. Şirket, Platform’da kaldığı süre boyunca gerçekleştirdiği işlemlerin kayıtlarının ve loglarının işleneceğini ve Platform’dan ayrıldığında bu süre boyunca yaptığı işlemlere ilişkin bilgi ve kayıtlar ile kullanıcı bilgilerinin sistemde kalmaya devam edebileceğini bildiğini kabul eder.

4.14. Çalışanların da Platform’u kullanımı sırasında işbu Sözleşme ile bu maddede belirtilen sair kurallara uymasını sağlamak Şirket’in yükümlülüğünde olup, Şirket bu kapsamda gerekli tüm bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak ve gerekli onayları almakla yükümlüdür.

4.14. KoçSistem, işbu Sözleşme’de bahsi geçen Hizmetleri (Ek-1), işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde, yerine getirmeyi kabul eder. Platform, Şirket tarafından paylaşılan veya Hizmetler kapsamında Platform’a bilgilendirme/duyuru gibi amaçlarla yüklenen bilgileri ve içerikleri, hiçbir bildirim yapmaksızın ve gerekçe göstermeksizin çıkarma, silme, erişime kapatma, değiştirebilme hakkına sahiptir.

4.15. Platform, herhangi bir sebep ve gerekçe göstermeksizin yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde Platform’da yürütülen tüm faaliyetleri sonlandırabilir. Üyeler bu durumda herhangi bir talepte bulunamazlar. Platform bir depolama hizmeti değildir. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği ve işbu metinde not edilen durumlar hariç olmak üzere, kullanıcılara sunduğu herhangi bir bilgi veya içeriği depolama, muhafaza etme veya bir kopyasını kullanıcılara sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.16. Platform, kullanıcıya süreli veya süresiz olarak Platform’a erişimini engelleyen önlemler alabilir. Bu önlemler kullanıcının gerçekleştirdiği işlemlerden kaynaklanabilir. Kullanıcıların Platform tarafından alınan önlemleri etkisiz kılmaya yönelik her türlü girişimi yasak olup bu hükme aykırılık halinde ortaya çıkacak tüm zarar ve ziyanlardan, bu zarar ve ziyana sebebiyet veren Şirket sorumlu olacaktır.

Madde 5. Fikri ve Sınai Haklar

5.1. Platform içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, KoçSistem’e ait sistemler ve Hizmetler’e konu ürünlerin, Platform’un tüm mali, manevi ve ticari hakları KoçSistem’e aittir. KoçSistem, Şirket’e Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Şirket’e tanınan bu sınırlı kullanım hakkı KoçSistem’e karşı, başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

5.2. Platform ve/veya Hizmetler’in kullanımı, hiç kimseye Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın devri, lisanslanması veyahut da herhangi bir şekilde çoğaltma, yayma, kullanma ve faydalanma gibi bir hakkın verildiği anlamına gelmeyecektir. İzinsiz olarak herhangi bir içeriğin kullanılması, Platform’un veya 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın ihlali anlamına gelebilecek olup, bu konudaki tüm sorumluluk Şirket’e ait olacaktır.

5.3. Şirket, Platform’u ve Hizmetler’i yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında Çalışanlar’a sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Şirket’in Platform veya KoçSistem sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, KoçSistem ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Platform’un ve Platform’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Platform’a orantısız yük bindirmesi; Platform’un kaynak kodlarına veya KoçSistem’İn sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, KoçSistem sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.  Şirket ayrıca söz konusu yasaklara çalışanların da uymasını sağlamakla yükümlü olup, çalışanlarıın bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.

5.4. Şirket’in uygulamayı elde etmek veya uygulamadan kısmi bir şekilde veya bütün verileri kopyalamak için yazılım, cihaz, komut, robot veya diğer araçları veya süreçleri geliştirme, destekleme veya kullanması ve/veya Hizmet veya açık kaynak olmayan ilgili teknoloji için, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi, ayrıştırılması, çözümlenmesi veya kaynak kodlarının elde edilmeye çalışılması tamamen yasaktır.

5.5. Herhangi bir sınırlama olmaksızın KoçSistem, fikri mülkiyet veya diğer haklarının ihlal edilmesi (i) eğitim videolarının veya diğer materyallerin kopyalanması veya dağıtılması veya (ii) açık kaynak lisanslarına tabi olarak yayınlanmadıkça teknolojinin kopyalanması veya dağıtılması; (iii) KoçSistem’e veya Koç Holding’e ait olan markaların, logoların izinsiz olarak herhangi bir şirket adında, e-postada veya URL’de kullanılması yasaktır.

Madde 6.  Özel Entegrasyon Hizmetine İlişkin Düzenlemeler

6.1 KoçSistem, işbu Sözleşme’nin imzasını müteakiben Şirket bilgilerini GİB’e iletecek ve ancak GİB’den olumlu yanıt alınması halinde Şirket’in kullanıcı bilgileri GİB tarafından aktif hale getirilecektir. Bu itibarla GİB’den onay gelmediği ve onay gelmesi için gerekli düzenlemelerin Şirket tarafından yapılmasına rağmen GİB’in onaylamaması halinde işbu Sözleşme kendiliğinden tazminatsız olarak feshedilecektir.

6.2 KoçSistem, Şirket’in elektronik ortamda göndermiş olduğu elektronik belgelerin içeriğinden, tamlığından, doğru ve güncelliğinden sorumlu değildir. Bu sebeple Şirket ve elektronik belge alıcısı ya da GİB ile Şirket arasında ortaya çıkabilecek elektronik belge içeriğinden doğan ihtilaflara KoçSistem taraf değildir. Şirket tarafından gönderilen elektronik belgeler KoçSistem’in mali mührü ile iletilmiş olsa bile, hiçbir şart ve koşulda KoçSistem’in elektronik belgenin içeriğinden, tamlığından, doğru ve güncelliğinden sorumlu olduğu anlamına gelmez. Şirket, KoçSistem’e ilettiği elektronik belgelerin “OLDUĞU GİBİ” KoçSistem’in veya kendisinin mali mührü ile ilettiğini ve içeriğine müdahil olmadığını kabul, beyan ve gayrikabili rücu taahhüt eder. Bu itibarla KoçSistem herhangi bir veri, içerik, veri kullanım kaybından sorumlu değildir.

6.3 KoçSistem, Şirket, üretici firma veya GİB’den kaynaklanan sebeplerle oluşan erişilebilirlik sorunları ve hizmet kesintilerinden sorumlu değildir.

6.4 Özel entegrasyona ilişkin mevzuatın değişmesi ve/veya yeni mevzuatların oluşması halinde KoçSistem’in işbu Sözleşme’de mevzuata uyumluluk için tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bahse konu değişikliklerin KoçSistem’in maliyetlerini etkileyecek seviyede olması halinde keyfiyet derhal Şirket’ye bildirilir. Şirket ile KoçSistem’in maliyetlerdeki değişikliğin hizmet bedeline yansıtılması konusunda 5 gün içerisinde yazılı olarak reddetmediği taktirde onaylamış sayılacaktır. Şirket’in 5 gün içerisinde reddetmesi halinde ise KoçSistem işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilir ya da Şirket ile bir çıkış planı hazırlayarak bahse konu plana göre feshedebilir.

6.5. KoçSistem, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesini müteakip Şirket bilgilerini GİB’e iletecek ve ancak GİB’den olumlu yanıt alınması halinde Müşteri’nin kullanıcı bilgileri GİB tarafından aktif hale getirilecektir. Bu itibarla GİB’den onay gelmediği ve onay gelmesi için gerekli düzenlemelerin Şirket tarafından yapılmasına rağmen GİB’in onaylamaması halinde işbu Sözleşme kendiliğinden tazminatsız olarak feshedilecektir.

Madde 7. Gizlilik

7.1 Taraflardan birinin vakıf olduğu ve diğer tarafça elektronik, basılı, sözlü veya görsel ortamda geliştirilmiş herhangi bir bilgi, bilgi birikimi (know-how), yöntem, teknik gelişme, kod, şifre veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, model, süreç ve benzerleri bilgiler ile birlikte sözleşmenin ekleri ile başta fiyat olmak üzere bütün içeriği Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir.

7.2 Taraflar, hiçbir Gizli Bilgi’yi üçüncü şahıslara karşı beyan etmeyeceklerini, gizliliği korumak için gerekli önlemleri alacaklarını (Taraflardan biri veya çalışanları, bir bilginin gizli olup olmadığı hususunda tereddüte düşerlerse, diğer taraf aksini belirtilmedikçe o bilginin Gizli olduğunu varsayıp o şekilde hareket edeceklerdir) kabul ve beyan ederler. Taraflar, sözleşme ilişkisi nedeni ile erişim imkanı buldukları bilgileri, sadece Sözleşme’nin konusunu gerçekleştirmek amacıyla sınırlı olarak kullanabileceklerdir.

7.3. KoçSistem, Sözleşme kapsamında elde ettiği Gizli Bilgi’yi işbu Sözleşme’nin ifasında görev alan tedarikçilerine gizlilik yükümlülükleri konusunda bilgilendirme yapmak koşuluyla gerektiği ölçüde ifşa edebilecektir. Bu şekilde yapılacak bir bilgi açıklaması, gizlilik yükümlülüğünün ihlalini teşkil etmeyecektir.

7.4. Gizli Bilgi’yi alan Taraf’ın, idari ve/veya adli makam kararları veya mevzuat hükümleri uyarınca Gizli Bilgi’yi sözleşme harici 3.kişilere açıklamak durumunda kalması halinde bu durum gizlilik yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

7.5. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi işbu madde, Sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 10 (on) sene müddetince yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 8. Garanti

KoçSistem, hizmetlerin hatasız, kesintisiz ve hatasız olması veya kullanıcının kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde taahhütler de dahil olmak üzere bu hizmetlerle ilgili herhangi bir taahhüt ve garanti sunmaz ve hizmetleri (içerik ve bilgiler ile birlikte) “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu müddetçe” sağlar. KoçSistem, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, zımni mülkiyet teminatı, verilerin doğruluğu, belirli bir amaç için ihlal durumu, ticaret veya uygunluk dahil olmak üzere zımni veya kanuni tüm garantileri reddetmektedir.

Madde 9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

KoçSistem, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde (ve KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. bu sözleşmeyi geçersiz kılacak ayrı bir yazılı anlaşmanın tarafı değilse), bu sözleşmeye bağlı olarak gerçekleşen kar kaybı, iş fırsatı kaybı, itibar kaybı (örn. saldırgan ve iftira niteliği taşıyan ifadeler), veri kaybı (örn. sistem arızası veya bilgilerinizin ya da içeriklerinizin kaybolması, kullanılması veya değiştirilmesi) veya dolaylı, arızi, bağlayıcı, özel veya ceza gerektiren zararlardan sorumlu değildir.

İlaveten KoçSistem, Şirket’in (i) Platform’u ve/veya Hizmetler’i kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde Üyeler  veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

KoçSistem, Şirket’in elektronik ortamda göndermiş olduğu elektronik belgelerin içeriğinden, tamlığından, doğru ve güncelliğinden sorumlu değildir. Bu sebeple Şirket ve elektronik belge alıcısı ya da GİB ile Şirket arasında ortaya çıkabilecek elektronik belge içeriğinden doğan ihtilaflara KoçSistem taraf değildir. Şirket tarafından gönderilen elektronik belgeler KoçSistem’in mali mührü ile iletilmiş olsa bile, hiçbir şart ve koşulda KoçSistem’in elektronik belgenin içeriğinden, tamlığından, doğru ve güncelliğinden sorumlu olduğu anlamına gelmez. Şirket, KoçSistem’e ilettiği elektronik belgelerin “OLDUĞU GİBİ” KoçSistem’in veya kendisinin mali mührü ile ilettiğini ve içeriğine müdahil olmadığını kabul, beyan ve gayrikabili rücu taahhüt eder. Bu itibarla KoçSistem herhangi bir veri, içerik, veri kullanım kaybından sorumlu değildir.

KoçSistem, Şirket üretici firma veya GİB’den kaynaklanan sebeplerle oluşan erişilebilirlik sorunları ve hizmet kesintilerinden sorumlu değildir.

Madde 10. Uygulanacak Hukuk ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Şirket, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda KoçSistem’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulama gerekli görüldüğünde veya mevzuat değişikliklerinden ötürü işbu Sözleşme’yi, ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma metnimiz üzerinde değişiklik yapılabilir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 11. Süre ve Yürürlük

İşbu Sözleşme ve ekleri, Şirket’in üyeliğini iptal etmesi veya üyelik süresinin bitimine bir ay kala fesih bildirimi gönderilmesi nedeniyle yenilenmemesi veya KoçSistem tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü yahut ilgili mevzuatı ihlal etmesi halleri başta olmak üzere ya da herhangi bir neden göstermeksizin diğer taraf Sözleşme’yi tek taraflı olarak tazminatsız feshedebilecektir. İptal ve cayma şartları satış koşullarında detaylı olarak yer almaktadır.

İşbu Sözleşme ve ekleri birlikte anlam ifade etmek üzere bir bütündür.

İşbu Sözleşme ve ekleri, Şirket’in üyelik işlemlerini tamamlaması ve Sözleşme ile Aydınlatma Metni’ni okuması ve onaylaması ile birlikte akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Ek-1: ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET KAPSAMI

 

1.1 Çözüm Özeti

Özel Entegrasyon Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel lisans ile izin verilen şirketler tarafından sağlanan elektronik belge dönüşümü hizmetinin genel adıdır. Kuralları ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve e-SMM alt ürünlerinden oluşur, genel amacı bu ürünler tarafından oluşturulan elektronik belgelerin GİB standartları dahilinde dolaşımına, görüntülenmesine, tasniflenmesine ve saklanmasına bulut ortamında olanak sağlar.

KoçSistem Özel Entegrasyon Ürünü ile aşağıdaki hizmetlerin Şirket’e sağlanması hedeflenmektedir;

 • Şirket tarafından oluşturulan XML formatındaki elektronik belgelerin web servis aracılığı ile kabul edilmesi.
 • Elektronik olarak imzalanması.
 • Kabul edilen belgelerin GİB’in o belge türü için belirlediği şema ve şematron kontrollerinden geçirilmesi.
 • Alıcısına ya da GİB’e iletilmesi.
 • GİB tarafından Şirket’e iletilen elektronik belgeler mevcut ise karşılanması.
 • Hizmet alındığı süre boyunca elektronik belgelerin saklanması ve erişimine olanak sağlanması.

1.2 Kapsam

KoçSistem’in elektronik belge dönüşümü için geliştirdiği yazılım, Özel Entegratör (Bulut) ve Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu (Entegrasyon) olmak üzere iki alternatifli olarak sunulmaktadır. Bu doküman ile Şirket’e aşağıdaki tercih etmiş olduğu KoçSistem ürünleri Bulut hizmeti olarak sağlanmaktadır.

Şirket’in gelen ve giden belgelerinin takibini yaptığı ve raporladığı, başka bir tedarikçiden temin etmiş olduğu paket yazılım ya da kendi bünyesinde geliştirdiği yazılım bu dokümanda ERP olarak adlandırılacaktır.

ERP sisteminde KoçSistem tarafından belirlenen XML formatında elektronik belgenin hazırlanması, KoçSistem e-irsaliye ürününe webservis aracılığıyla iletilmesi, ERP tarafında yapılması gereken geliştirmeler kapsamındadır. KoçSistem’in vereceği hizmet ERP tarafında yapılacak olan geliştirmeleri kapsamamaktadır. Dokümana konu olan hizmet XML dosyasının ERP sisteminden çıkarak başarılı bir şekilde KoçSistem Özel Entegratörlük ürününe ulaştırıldıktan sonra başlar.

1.3 Özel Entegratör (Bulut) Çözümü

VUK 509 Sıra No.lu tebliğ ile standartları belirlenmiş aşağıda tanımları yer alan elektronik belge dönüşüm ürünleri bu teklif kapsamında KoçSistem bulut çözümü olarak sizlere sunulmaktadır.

e-Fatura: Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) e-Fatura sistemine kayıtlı tüzel kişilere fatura düzenleyen ve  düzenlenen faturaları karşılayan elektronik faturalama hizmetidir.

e-Arşiv Fatura: e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan tüzel veya gerçek kişilere fatura düzenleyen ve GİB’e düzenli raporlayan elektronik faturalama hizmetidir.

e-İrsaliye: Tüm irsaliyelerin elektronik ortamda oluşturulmasına, sisteme kayıtlı kişilere elektronik, kayıtlı olmayan kişilere de kağıt ortamında teslimine olanak sağlayan, adınıza düzenlenmiş irsaliyeleri karşılayan elektronik irsaliye hizmetidir.

e-Defter: 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında GİB’den uyumlu yazılım onayı almış KoçSistem e-Defter çözümü ile bulut ortamında defter üretilmesi ve GİB’e web servisler aracılığı ile beratların ileten hizmettir.

e-Defter Saklama: Herhangi bir sistemde üretilen defterlerin birincil kopyalarının bulut ortamında saklanması hizmetidir.

e-SMM: Serbest meslek makbuzu düzenleyebilen mükelleflerin makbuzlarını elektronik ortamda oluşturmasına ve saklamasına olanak sağlayan hizmettir.

Bulut Çözümü, KoçSistem tarafından geliştirilen ürünlerin KoçSistem’e ait sunucular üzerinden Şirketye servis temelli hizmet modeli ile sunulmasıdır. Bulut çözümü, servis ürün hizmeti olduğu için Şirket’nin talep edebileceği ek geliştirmeler kapsam dışındadır. Şirket’den gelebilecek her türlü ek geliştirme talebi, KoçSistem Ürün Yönetimi tarafından yapılacak değerlendirme ile Ürün Yol Haritasına eklenip eklenemeyeceğine karar verilecektir.

 

1.3.1 Bulut çözümünde uygulanacak olan iş akış adımları

 • Şirket, kendi ağında KoçSistem tarafından belirlenmiş standartlara uygun olarak XML belgeyi oluşturur.
 • Oluşturulan XML formatındaki belgeyi KoçSistem tarafından daha önce bildirilmiş web-servis aracılığı ile kendi kullanıcı adı ve şifresini kullanarak KoçSistem’e iletir.
 • KoçSistem, iletilen belgeyi ilgili belgenin tipine göre gerekli kontrollerden geçirir.
 • KoçSistem, kontroller sonrasında doğru olarak gönderilmiş belgeyi işlemek üzere kabul eder.
 • KoçSistem, kontroller sonrasında hata tespit etmesi durumunda belgeyi kabul etmez ve Şirket’in erişebileceği şekilde hatalı belge takip olanağı sağlar.
 • Gönderilen belgelerin hayat döngüleri sistem tarafından takip edilir ve son statüleri Şirket’in erişebileceği bir takip olanağı sağlar.
 • GİB tarafından ilgili ürünler kapsamında Şirket’e gönderilen elektronik belgeleri KoçSistem karşılar ve Şirket’in erişebileceği bir takip olanağı sağlar.

1.3.2 Bulut Çözümü Kapsamında Verilecek Hizmet Kapsamı

 • 7x24 çalışır durumda olan portal ve entegrasyon katmanına erişim.
 • Portal kullanımı için kullanıcı adı ve şifre oluşturularak paylaşılması.
 • Portal kullanıcı kılavuzlarının paylaşılması.
 • Şirket tarafından entegrasyon çalışması yapılacak ise entegrasyon dokümanın paylaşılması.

1.3.3 Destek Masası Kapsamı ve Hizmet Seviyeleri

E-çözümler bulut hizmeti olarak sunulan ve Gelir İdaresi Başkanlığı “E-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi Kılavuzu” uygun bir biçimde denetlenen KoçSistem hizmetidir. Kılavuz gereği; sistemin durması, belge üretememesi, belgeleri karşılayamaması ya da yavaşlık problemi yaşanması gibi olumsuz durumlar kabul görmemektedir. Bunlar ve benzerleri gibi durumların yaşanmaması için gereken tüm önlemler alınmış ve 7x24 izlenmektedir. Bu minvalde destek masasına açılacak olan ve sistemdeki bir problemden kaynaklanmayan her türlü çağrı özel istek ya da özel destek talebi olarak değerlendirilecek olup ayrıca ücretlendirilecektir.

1.3.3.1. Destek Masasına Erişim

Destek masasına erişim için KoçSistem Şirket’e 2 farklı kanal sağlayacaktır.

 • Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilen çağrı takip sistemi
 • 444 9 387 numaralı destek hattını aradıktan sonra teknik destek için 2’yi tuşlayarak.

Destek Masası Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-17:30 saatleri arasındadır.

1.3.3.2. Alınan Çağrılarda Kullanılacak Öncelik Sınıflandırılması

Çağrıların sınıflandırması KoçSistem personeli tarafından yapılacak olup, öncelik aşağıdaki sınıflandırmaya uygun verilecektir.

Ürün temel fonksiyonları elektronik belge gönderme ve elektronik belge alma olarak belirlenmiştir.

Düşük: Ürün temel fonksiyonlarının çalıştığı, ancak temel fonksiyonlar dışında kalan, bir fonksiyonda bir ya da birden çok kullanıcının sorun yaşandığı durumdur. İlgili birimin iş yüküne göre çözüm çalışmasına başlanır.

Orta: Ürün temel fonksiyonlarının çalıştığı ancak birden çok kullanıcının sorun yaşadığı durumdur. Kaynak ataması ve zamanlandırma ilgili birimin iş yüküne göre belirlenebilir.

Acil: Ürün temel fonksiyonlarından birinin kararsız çalıştığı durumdur. Öncelikli müdahale ve kaynak ataması yapılır.

Kritik Acil: Ürün temel fonksiyonlarından birini yerine getirememesi durumudur. Kritik öncelikli müdahale ve kaynak ataması yapılır.

1.3.3.3 Destek Kapsamı Dışında Kalan Konular

 • Elektronik belge verisinin servise Şirket tarafından doğru biçimde iletilemediği durumlar.
 • Gelir İdaresi Başkanlığından kaynaklanan sorunlar.
 • Şirket sisteminden kaynaklı sorunlar.

 

 

Ek-2: FİYATLANDIRMA VE ÖDEME KOŞULLARI

2.1. Kontör Paketleri

Teklife konu hizmetlerin başlamasından önce kullanım adetlerine uygun kontör alımı yapılması gerekir. Alınan kontörlerin;

 • Kontör geçerlilik süresi fatura tarihinden itibaren 18 aydır.
 • 18 Ay sonunda tüketilmemiş kontörler sıfırlanır.
 • Satın alınan kontörlerin iadesi mümkün değildir.

2.2. Kontör Hesap Cetveli

Verilen Hizmet

Tüketim (Kontör)

Açıklama

e-Fatura

1

Gelen/Giden her bir fatura.

e-Arşiv Fatura

0,50

Giden her bir fatura.

e-İrsaliye

1

Gelen/Giden her bir fatura.

e-Defter*(1)

10

Sistem üzerinde işlenen her 1 MB’lık defter.

e-SMM

1

Üretilen her bir serbest meslek makbuzu.

e-Posta Gönderim*(2)

0,33

Web servis üzerinden yapılan her bir gönderim.

PDF Üretim*(3)

1

Web servis üzerinden talep edilen her bir dosya.


*(1) eDefter boyutu saklama hizmeti için zip dosyası üzerinden, oluşturma hizmeti için XML dosya üzerinden hesaplanacaktır. 1MB XML dosya yaklaşık 320 yevmiye kaydından oluşurken, 1MB zip dosya yaklaşık 6.200 yevmiye kaydından oluşmaktadır. Matbu defterde bir sayfada 25 yevmiye kaydığı olduğu varsayılır.

*(2) eArşiv ve e-Smm belgelerde e-Posta gönderiminin KoçSistem tarafından yapılmasının web servis ile talep edildiği durumlarda uygulanır.

*(3) Sistem tüm gönderim ve gösterimlerde HTML formatında belge iletmektedir ayrıca ücretlendirilmez. HTML formatından haricen PDF formatında belgelerin talep edildiği durumlarda uygulanır.

2.3. Destek Kapsamının Ücretlendirmesi

KoçSistem kaynaklı hatalar dışında sağlanacak olan her nevi hizmet Uygulama Destek Bedeli üzerinden hizmetin gerçekleştiği ay içerisinde ayrıca faturalandırılacaktır.